Home

Bijlagen

Geprognosticeerde balans

Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de meerjarenraming ook een geprognosticeerde balans. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Bedragen x 1.000

Activa

2022

2023

2024

2025

Vaste activa

Investeringen met economisch nut

32.046

33.536

31.817

30.141

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

kosten een heffing kan worden geheven

0

0

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met

uitsluitend een maatschappelijk nut

27.518

29.017

30.219

29.130

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37

37

37

37

Overige langlopende leningen

5.407

5.404

5.402

5.340

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

14.900

14.900

14.900

14.900

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen, overige gronden

0

0

0

0

Niet in exploitatie genomen gronden

0

0

0

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

354

-76

-632

-1.053

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Rekening-courant met Rijk

0

0

0

0

Liquide middelen

Banksaldi

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

Totaal activa

80.262

82.818

81.743

78.495

Passiva

2022

2023

2024

2025

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

29.716

29.924

29.884

29.428

Bestemmingsreserve

17.876

17.200

17.274

17.084

Resultaat

225

-39

-456

-455

Voorzieningen

Voorzieningen

5.515

5.545

5.688

4.832

Vaste schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Schulden en overlopende passiva

26.930

30.188

29.353

27.606

Totaal passiva

80.262

82.818

81.743

78.495

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45