Home

Bijlagen

Uitgangspunten begroting 2022 - 2025

Algemeen

In dit hoofdstuk beschrijven we de spelregels, uitgangspunten en grondslagen die we bij de opstelling van deze begroting hebben gehanteerd. Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen.

Salarissen

Voor wat betreft de nog af te sluiten CAO per 1-1-2021 (met terugwerkende kracht) zijn we bij de kadernota 2022 uitgegaan van een salarisverhoging van 0,5%. Gezien de huidige ontwikkelingen hebben we aanvullend in de begroting 2022 een stelpost van 1% opgenomen.
Diverse medewerkers maken gebruik van de 60+regeling (korter werken met gedeeltelijke inlevering van salaris inclusief volledige pensioenopbouw). Bij het opstellen van de begroting worden de extra kosten van deze regeling in beeld gebracht. Om schommelingen in de begroting te voorkomen wordt voor het voor- cq nadeel ten opzichte van het voorgaande boekjaar een stelpost opgenomen.

Loon- en prijsontwikkeling m.b.t. diensten van derden

Met betrekking tot de loon- en prijsontwikkeling hanteren we voor de begroting 2022 een verhoging van maximaal 1,6%. Dit percentage is gelijk aan de Nationale consumentenprijsindex (cpi) uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau.

Goederen en diensten

Uitgangspunt is geen volume-uitbreiding. In geval dat toch sprake is van volume-uitbreiding dient dit gespecificeerd te worden toegelicht.

Huren en pachten

De ramingen voor huren en pachten worden aangepast conform overeenkomsten dan wel wettelijke verhogingen. De betrokkenen dienen hierover tijdig te worden geïnformeerd.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt dat deze hun beleid presenteren op basis van ongewijzigd beleid. Nieuw beleid dient apart inzichtelijk te worden gemaakt en goedgekeurd door de deelnemende gemeenten. Door het rijk opgelegde efficiencykortingen voor gedecentraliseerde taken en andere algemeen geldende tegenvallers dienen zoveel mogelijk te worden vertaald richting de gemeenschappelijke regelingen. Afgesproken jaarlijkse indexeringen zullen worden verwerkt in de begroting.

Rente- en afschrijvingsbeleid

Afschrijvingen

De investeringen zullen globaal getoetst worden op resterende nuttigheidsduur, gerelateerd aan de restant afschrijvingstermijn. Bij investeringen waarvan de resterende nuttigheidsduur beduidend afwijkt van de restant afschrijvingstermijn, kan extra worden afgeschreven dan wel opgewaardeerd.

Rentebeleid

In de gemeente Someren vertoont de treasuryfunctie een voordelig saldo. De rente-inkomsten zijn immers hoger dan de rentekosten. Conform het advies van de BBV berekenen we daarom geen rentevergoeding over het eigen vermogen en voegen we geen rente toe aan de reserves en voorzieningen.

Belastingen en rechten

Onroerende-zaakbelasting

Ten aanzien van de tarieven OZB wordt conform bestaand beleid uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Voor 2022 zou dit een verhoging (op basis van het inflatiepercentage van 2020) met 1,3% volgens opgave van het CBS betekenen.

Rioolrechten
In het dekkingsplan riolering is het rioolrecht voor de komende jaren “vastgelegd”. De gevolgen hiervan zullen in de begroting worden verwerkt.

Afvalstoffenheffing

Bij de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht geldt als uitgangspunt dat de tarieven volledig kostendekkend zijn.

Niet-ingezetenenbelasting

Voor het tarief van de niet-ingezetenen belasting wordt uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat het tarief eerst wordt aangepast, indien de gecumuleerde verhogingen afgerond 5 eurocent bedragen.

Overige heffingen

De overige heffingen (hondenbelasting, marktgelden en leges) dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.

Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in deze wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Peelgemeenten draagt zorg van de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Bms (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening). De zorgkosten 2022 zijn o.b.v. de prognoses 2021 en 2022 van Peelgemeenten in de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2022-2025 geraamd. Bij de bepaling van deze prognoses heeft zij rekening gehouden met de kosten in 2020, toekomstige ontwikkelingen, indexering (bij Wmo en Jeugd) en groei (bij Wmo).

Daarnaast heeft de bijstelling van de algemene uitkering i.v.m. wijziging woonplaatsbeginsel in een bijraming (mede op voorstel van Peelgemeenten) van budget Jeugdhulp verblijf incl. behandeling geresulteerd (€ 87.542,--; per saldo budgettair neutraal). Tenslotte is bij de uitwerking van deel 2 van de taakstelling sociaal domein (amendement Kadernota 2021) het budget maatschappelijke participatie naar beneden bijgesteld (€ 12.000,--).

Tijdens de corona lockdown is de vraag naar jeugdzorg gedaald. Inmiddels zien we, mede als gevolg van corona dat de problematiek bij jeugd en jongvolwassenen, zowel wat betreft omvang als intensiteit, aan het toenemen is. De landelijke verwachting is dat dit effect de komende jaren herkenbaar zal zijn.

Via onderstaande tabel geven wij inzicht in de zorgkosten in de jaarrekening 2020 (Peelgemeenten), begroting 2021 en begroting 2022. Er heeft bij de Zomernota 2021 geen bijstelling van budgetten zorgkosten plaats gevonden, conform de afspraken die hierover zijn gemaakt met de gemeenteraad.

Zorgkosten

Jaarrekening 2020 definitief
(Peelgemeenten)

Begroting 2021

Begroting 2022

Wmo

2.896.000

3.107.000

3.355.000

Jeugd

3.185.000

3.774.000

3.447.000

Bms

488.000

467.000

476.000

Totaal

6.569.000

7.348.000

7.278.000

Senzer draagt zorg van de uitvoering van de Participatiewet en activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid. De bijdrage aan Senzer is conform de definitieve begroting 2022 van Senzer in de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2022-2025 geraamd. Uitzondering hierop vormt de raming inzake bijdrage Wsw. Senzer heeft zich hierbij gebaseerd op de septembercirculaire 2020, terwijl in de gemeentelijke begroting rekening wordt gehouden met de meicirculaire 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45