Paragrafen

Paragraaf: Spoor 2

Paragraaf: Spoor 2

Spoor 2, op weg naar een duurzaam financieel gezond Someren

Inleiding

In de begroting 2021 zijn de besparingen verwerkt die het resultaat waren van het Spoor 2 traject. Naast de maatregelen die in de begroting 2021 zijn opgenomen heeft de raad nog zeven onderwerpen benoemd om te worden uitgewerkt. De resultaten worden in deze paragraaf vermeld.

Resultaten vervolgacties Spoor 2

Programma:

1. Samen Someren

Speerpunt:

1.2 Leefbaarheid

Actie:

Resultaat:

1.2.1 Onderzoek naar rendabele exploitatie van het zwembad.

Het College heeft aan de hand van een eerste indicatief onderzoek geconcludeerd dat de huidige exploitatieopzet niet of nauwelijks mogelijkheden biedt om de exploitatie nog verder te optimaliseren. De mogelijkheid om nieuwe activiteiten op deze locatie toe te voegen zal na de coronaperikelen weer wordt opgepakt.
Bij de behandeling van de kadernota 2022 is door de raad een motie aangenomen om de exploitatie van het zwembad met € 15.000,- te verbeteren, hierbij is het verhogen van de tarieven niet uitgesloten. Het college heeft de tarieven voor 2022 verhoogd om daarmee de gewenste exploitatieverbetering te realiseren.

Actie:

1.2.2 Onderzoek op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever en efficiënter kunnen worden benut.

Resultaat:

Een eerste uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om de buitensportaccommodaties effectiever/efficiënter te benutten heeft uitgewezen dat er diverse mogelijkheden zijn. Een vervolgonderzoek is evenwel noodzakelijk omdat een effectiever/efficiënter gebruik raakt aan diverse andere maatschappelijke beleidsterreinen. Het is noodzakelijk om alle opties in een breed perspectief te plaatsen en daarbij een zorgvuldig proces in te zetten.

Speerpunt:

1.3 Eigen Kracht

Actie:

1.3.7 Er komt een voorstel hoe de subsidies voor de jongerencentra vanaf 2022 kunnen worden afgebouwd.

Resultaat:

Na gesprekken met de betrokken jongerencentra is in de kadernota 2022 het voorstel gedaan om de subsidies vanaf 2024 in drie jaar af te bouwen. Dit levert in 2026 een totale besparing op van € 14.000,-. De raad heeft hiermee ingestemd en de besparing is in het meerjarenperspectief verwerkt.

Programma:

2. Greenlab 2030

Speerpunt:

2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme en recreatie en horeca

Actie:

2.2.2 Voorstel over het verminderen van de rol van de gemeente bij evenementen.

Resultaat:

De hoogte van de leges voor evenementen en doorbelasting van de door de gemeente gemaakt kosten wordt nader onderzocht, waardoor mogelijk € 20.000,- resultaat verbetering in 2024 bereikt zou kunnen worden in combinatie met een lagere afname van de diensten van UDAS.

Programma:

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunt:

3.1 Veilige leefomgeving

Actie:

3.1.1 Onderzoeken wat de effecten zijn van minder lichtpunten en minder branduren van de openbare verlichting.

Resultaat:

Onderzoek naar de effecten van minder lichtpunten en minder branduren maken integraal onderdeel uit van het beleidsplan openbare verlichting 2021-2025. In dit beleidsplan is vastgelegd dat bij reconstructies en (nieuw)bouwplannen de openbare verlichting geoptimaliseerd wordt en de aantallen lichtpunten en branduren kritisch worden bekeken. Waar nodig worden lichtpunten verwijderd of verplaatst of armaturen vervangen door LED met dim-scenario

Speerpunt:

3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling

Actie:

3.2.1 Een voorstel opstellen voor het verminderen of beperken van de

gemeentelijke rol bij verkeersveiligheid.

Resultaat:

Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen mogelijkheden zijn om de rol van de gemeente te beperken.

Programma:

5. Bedrijfsvoering

Speerpunt:

5.1 Wendbare organisatie

Acties:

5.1.7 Gemeentelijk vastgoed: Onderzoek naar het optimaliseren en rendabeler maken van het gebruik van de diverse locaties.

Resultaten:

Het onderzoek naar het gebruik van het gemeentelijk vastgoed heeft een structurele besparing van € 55.000,- opgeleverd. De besparing is in het meerjarenperspectief verwerkt.

Vervolgstappen

De vervolgacties die nog niet geheel zijn afgerond worden verder uitgewerkt. Daarnaast wordt de motie uitgevoerd die door de raad is aangenomen bij de behandeling van de kadernota 2022. In deze motie wordt het college opgeroepen om nogmaals de mogelijke bezuinigingen te onderzoeken zoals die benoemd zijn in scenario 5 van Spoor 2 Plus. Deze betreffen het voorzieningenniveau in de gemeente zoals buitensportaccommodaties, bibliotheek, subsidies voor cultuur en welzijn en MFA's.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45