Home

Bijlagen

Bedragen x 1.000

Nr

Naam programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1

Samen Someren

420

Onderwijs huisvesting

608

0

-608

430

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

842

-266

-577

510

Sportbeleid en Activering

346

-13

-333

520

Sportaccomodaties

1.256

-579

-677

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

268

0

-267

540

Musea

85

-58

-27

550

Cultureel erfgoed

99

-13

-86

560

Media

395

-18

-377

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.293

-212

-3.081

630

Inkomensvoorzieningen

5.060

-3.197

-1.862

640

Begeleide participatie

1.594

0

-1.594

650

Arbeidsparticipatie

309

-13

-296

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

830

-102

-728

671

Maatwerkdienstverlening 18+

3.606

0

-3.606

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.438

0

-3.438

681

Geëscaleerde zorg 18+

18

0

-18

682

Geëscaleerde zorg 18-

257

0

-257

RESPROG1

mutatie reserves prog 1

0

-385

385

Totaal: Samen Someren

22.304

-4.857

-17.447

2

Greenlab 2030

310

Economische ontwikkeling

290

0

-290

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

10

-21

11

340

Economische promotie

392

-251

-140

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.699

-204

-1.495

RESPROG2

mutatie reserves progr 2

0

-247

247

Totaal: Greenlab 2030

2.390

-724

-1.666

3

Aantrekkelijk Wonen

110

Crisisbeheersing en Brandweer

1.251

-66

-1.185

120

Openbare orde en Veiligheid

1.005

-9

-996

210

Verkeer en Wegen

3.201

-248

-2.953

710

Volksgezondheid

784

0

-784

720

Riolering

1.145

-1.708

563

730

Afval

2.084

-2.690

606

740

Milieubeheer

1.194

-7

-1.186

820

Grondexploitatie

4.579

-4.745

166

830

Wonen en Bouwen

685

-907

222

RESPROG3

Mutatie reserves progr 3

390

-498

108

Totaal: Aantrekkelijk Wonen

16.319

-10.878

-5.441

4

Hart van Someren

810

Ruimtelijke Ordening

479

-245

-234

Totaal: Hart van Someren

479

-245

-234

5

Bedrijfsvoering

001

Bestuur

1.277

0

-1.277

002

Burgerzaken

778

-260

-518

004

Ondersteuning Organisatie

6.536

-14

-6.521

005

Treasury

35

-802

767

007

Algemene uitkering gemeentefonds

0

-27.229

27.229

008

Overige Baten en Lasten

535

-1.073

538

009

VPB

45

0

-45

030

Beheer overige Gebouwen en Gronden

5

-53

48

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

141

-3.168

3.027

062

Onroerend zaakbelasting Niet Woningen

70

-1.479

1.409

064

Overige belastingen

4

-96

92

RESPROG5

mutatie reserves prog5

7

-271

264

Totaal: Bedrijfsvoering

9.433

-34.445

25.013

Saldo

50.925

-51.150

225

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45