Home

Financiën

Incidentele baten en lasten per programma

In de volgende tabel wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. Het totaal van baten en lasten minus de incidentele vormen immers de structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

De incidentele baten en lasten worden per programma getoond.

Lasten

Programma

Toelichting

2022

2023

2024

2025

1

0

0

0

0

Totaal 1

Samen Someren

0

0

0

0

2a

IP Versterken samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport

85.000

0

0

0

2b

IP Regiomarketing

35.000

0

0

0

2c

IP Biodiversiteit- gedragscode algemene maatregelen bonte berm

35.000

0

0

0

2d

IP Groenonderhoud - implementatie nieuwe pilots klimaatadaptie

25.000

0

0

0

2e

IP Onderhoud bomen advieskosten

0

0

0

20.000

Totaal 2

Greenlab 2030

180.000

0

0

20.000

3a

IP Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden

20.000

0

0

0

3b

IP Warmte- en energietransitie

100.000

0

0

0

3c

IP Begeleidingskosten gebiedsgerichte aanpak Klein Strabrecht

65.000

0

0

0

Totaal 3

Aantrekkelijk wonen

185.000

0

0

0

4a

IP Uitvoering centrumvisie*

50.000

0

0

0

Totaal 4

Hart van Someren

50.000

0

0

0

5a

IP Doorontwikkeling dienstverlening, digitalisering en persoonlijk contact

25.000

0

0

0

5b

IP Aanschaf ipads griffier, raads- en burgercommissieleden

14.000

0

0

0

5c

IP Generieke informatievoorzieningen

45.000

0

0

0

5d

IP Uitvoeren burgertevredenheids- onderzoek 2022

15.000

0

0

0

5e

IP Bestuurskrachtonderzoek*

50.000

0

0

0

Totaal 5

Bedrijfsvoering

149.000

0

0

0

Totaal Lasten

564.000

0

0

20.000

Baten

Programma

Toelichting

2022

2023

2024

2025

5

IP2022-2025 incidentele projecten 2c, 2d en 2e ten laste van reserve Groenbeheer

-60.000

0

0

-20.000

IP2022-2025 incidentele project 3c ten laste van reserve Buitengebied in ontwikkeling

-65.000

0

0

0

IP2022-2025 incidentele projecten (2a, 2b, 3a, 3b, 5a, 5b, 5c en 5d) ten laste van Algemene reserve vrij aanwendbaar

-339.000

0

0

0

Totaal 5

Bedrijfsvoering

-464.000

0

0

-20.000

Totaal Baten

-464.000

0

0

-20.000

Totaal

100.000

0

0

0

* Posten worden niet onttrokken aan een incidentele reserve, maar komen ten laste van de exploitatie.

Toelichting

2a IP Versterken samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport

De gemeente is onderdeel van Innovatiehuis De Peel. Het Innovatiehuis is een op uitvoering gerichte netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op zes economische gebieden (slimme maakindustrie, food, agro, automotive, zorg en vrijetijdseconomie). De grondslag voor het Innovatiehuis ligt in de economische visie van De Peel. Doel van het Innovatiehuis is opstarten en aanjagen van concrete, innovatieve projecten die worden opgehaald bij ondernemers. De uitvoering van projecten vraagt, afhankelijk van het type project, om cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het is gewenst om voor de uitvoering van deze projecten een werkbudget te hebben. Het gevraagde bedrag bestaat uit € 50.000,- voor de uitvoering van projecten en € 35.000,- voor de overeengekomen inzet van 0,5 FTE. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht. In 2022 zal een besluit genomen moeten worden over de toekomstige samenwerking daar de huidige samenwerkingsovereenkomst per 1-1-2023 van rechtswege wordt ontbonden.

2b IP Regiomarketing (tlv Algemene reserve vrij aanwendbaar)

De zes Peelgemeenten onderzoeken of vanaf 2021 gezamenlijke, recreatieve marketing van de regio mogelijk is. Marketing zal worden uitgevoerd door een externe partij, waarvoor budget noodzakelijk is. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht. Besluitvorming over continuering van de recreatieve marketing moet nog plaatsvinden.

2c IP Biodiversiteit gedragscode algemene maatregelen bonte berm
Per 17 december 2020 is de nieuwe gedragscode goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van de Wet Natuurbescherming (WNB). Er ligt een wettelijke verplichting bij de gemeente om hieraan te voldoen. Dit betekent dat deze gedragscode eenmalig zal moeten worden geïmplementeerd in onze gemeente. Hiervoor is een nulmeting van alle aanwezige flora en fauna nodig en wordt een werkprotocol opgesteld.  De werkzaamheden zullen gedeeltelijk door een ecoloog of ecologisch adviesbureau worden uitgevoerd.
Omdat een groot gedeelte van bovenstaande werkzaamheden goed te combineren is met een initieel maatregelenplan biodiversiteit is dit gelijktijdig opgepakt. In het initieel maatregelenplan wordt ingegaan op kansen voor biodiversiteit en klimaatgevolgen zoals droogte, stortbuien, hittestress en exoten.
Voor het implementeren van de Gedragscode Soortbescherming, het opstellen van het initieel Maatregelenplan Biodiversiteit en de daarbij behorende maatregelen hebben we in 2021 € 25.000,- gevraagd en voor het 2022 vragen we € 35.000,-.

2d IP Groenonderhoud - implementatie nieuwe pilots klimaatadaptie

Met deze pilots gaan we op het snijvlak groenonderhoud en klimaatadaptatie tal van nieuwe oplossingen onderzoeken om de onderzoeken negatieve effecten van de klimaatverandering te verminderen. Denk aan: een onderzoek naar maatregelen ten gunste van insecten; een proef om de vochthuishouding rondom beplanting te verbeteren; een test om invasieve exoten af te weren. Succesvolle proefprojecten worden voorgedragen om op te nemen in het dagelijks onderhoud van de groenvoorzieningen. De kosten voor de implementatie nieuwe pilots klimaatadaptatie worden gedekt uit de Reserve groenbeheer en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.

2e IP Onderhoud bomen advieskosten

Om halverwege 2025 actuele gegevens te hebben over ons laanbomenbestand, en daarmee het onderhoud van laanbomen te kunnen optimaliseren in een bestek, moeten de gegevens bijgewerkt worden. Er moet een rapport worden opgesteld waarin staat in hoeverre ons bomenbestand veilig is en voldoende onderhoud heeft gehad om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Ook wordt er onderzocht en beschreven of en hoe we onze inspanningen kunnen verminderen of bijstellen zonder dat de zorgplicht in gevaar komt. Er moet daarnaast een boominventarisatie worden uitgevoerd en de ‘Groene Kaart’ moet worden bijgewerkt. Beide opdrachten (rapport + inventarisatie) zijn extern weggezet. Deze kosten zijn niet opgenomen in het reguliere budget voor onderhoud en worden gedekt uit de Reserve groenbeheer.

3a IP Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden

We ontvangen met enige regelmaat verzoeken van bewoners, die een tekort aan parkeerplaatsen ervaren. Deze worden conform het huidige beleid beoordeeld en als blijkt dat er een oplossing nodig is, kan een parkeervoorziening worden uitgebreid of aangepast. Om in te kunnen springen op deze verzoeken is een investering opgenomen. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht.

3b IP Warmte- en energietransitie

Het is de bedoeling om in 2050 energieneutraal en klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moet de gebouwde omgeving van het gas af, de Warmtetransitie. Deze nieuwe taken vragen veel ambtelijke inzet. VNG-onderzoek in 2020 wijst uit dat een gemeente als Someren de komende 10 jaar structureel € 400.000,- tot € 700.000,- nodig heeft. Op zijn vroegst in 2024 is de bijbehorende uitkering van het rijk geregeld. Bij het vaststellen van de Transitievisie Warmte en de Energietransitie RES MRE 1.0 in de tweede helft 2021 komen we terug op de middelen, planning, integrale organisatie en kosteneffectieve dekking. Vooruitlopend hierop vragen we incidenteel in 2022 € 100.000,- voor advies van externe deskundigen. Dit is het minimale bedrag om de voortgang gaande te houden in afwachting van aanvullende Rijksfinanciering in de jaren daarna. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht. Zodra het Rijk de benodigde financiering beschikbaar heeft gesteld zal de noodzakelijke investering taakstellend in het meerjarenperspectief worden opgenomen.

3c IP Begeleidingskosten gebiedsgerichte aanpak Klein Strabrecht

Alle actiepunten uit het collegewerkprogramma 2018-2022 zijn gerealiseerd. De gewenste maatregelen uit de watersysteemanalyse zijn vertaald naar concrete investeringen tot 2030 en verwerkt in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dat de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Tot 2030 blijven we werken realiseren in het stedelijk gebied om wateroverlast voor te blijven. Onweerstaanbaar Someren verschuift in 2022 de ontwikkelaandacht naar het landelijk gebied, waar het water zijn weg vervolgt. In samenwerking met de waterschappen krijgt een visie op hydrologie, ecologie en economie vorm: Klein Strabrecht. Voor de begeleidingskosten wordt éénmalig een krediet aangevraagd. De kosten worden gedekt uit de Reserve Buitengebied in Ontwikkeling (BIO).

4a IP Uitvoering centrumvisie

Ten behoeve van het voorbereiden van de uitvoering van deel 1 van het door de gemeenteraad vastgestelde CP’21 is er een werkbudget benodigd. Met dit werkbudget kunnen we zorgdragen voor een uitvoeringsplan voor deel 1.

5a IP Doorontwikkeling dienstverlening, digitalisering en persoonlijk contact

In de afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet in doorontwikkeling van de dienstverlening, met een belangrijk accent op digitalisering. Ook de komende jaren dienen verdere stappen gezet te worden in de dienstverlening, onder andere vanuit de landelijke Digitale Agenda 2020. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht.

5b IP Aanschaf iPads griffier, raads- en burgercommissieleden

In 2022 vinden de periodieke gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de periode 2022-2026 dienen nieuwe iPads te worden aangeschaft voor de griffier, raadsleden (17 personen) en burgercommissieleden (12 personen). De totale aanschafkosten van de iPads worden geraamd op € 13.500,-. De iPads worden op basis van een bruikleenovereenkomst aan de diverse personen verstrekt. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht.

5c IP Generieke informatievoorzieningen

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo vervangt dan de Wob, al is het precieze moment van invoering nog niet bekend. We schatten de impact voorlopig op eenmalige projectkosten ad € 10.000,-. Overige kosten komen waarschijnlijk tot uiting in de licentiekosten van diverse software. De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) wordt naar verwachting in de loop van 2022 van kracht. Het betreft het moderniseren van het elektronisch bestuurlijk verkeer tussen overheid burgers en bedrijven. Pilots lopen tot mei 2021 en dan kan Someren starten met de impactanalyse. We schatten de impact voorlopig op eenmalige projectkosten ad € 15.000,-. Conform de AVG dienen persoons- en privacygegevens te worden beschermd. In 2021 wordt geïnventariseerd wat, en in welke situaties, moet worden geanonimiseerd. Daarvoor wordt uiteindelijk software ingezet, maar er zal ook capaciteit nodig zijn om de handelingen uit te voeren en te controleren. Hoewel op dit moment concrete gegevens ontbreken, schatten wij aan licentie(s) en capaciteit incidenteel € 20.000,- te moeten besteden. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht.

5d IP Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek 2022

In 2020 is een nulmeting gehouden. De uitkomsten worden gebruikt als input voor het verder ontwikkelen van de dienstverlening. Aansluitend hierop wordt er in 2022 wederom een burgertevredenheids-onderzoek opgestart. De kosten van de incidentele investering worden ten laste van de Algemene reserve vrij aanwendbaar gebracht.

5e IP Bestuurskrachtonderzoek

Voor het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek in 2022 wordt eenmalig een budget aangevraagd van € 50.000,-. Het betreft de inventarisatie van de belangrijkste opgaven (wettelijk, regionaal en lokaal) waar de gemeente Someren zich voor gesteld ziet en biedt inzicht op welke wijze, binnen welke context en met welke partners, daar nu en in de toekomst invulling aan kan worden gegeven. Om te kunnen toetsen in hoeverre de huidige bestuurskracht voldoende is en welke verbeterpunten te onderkennen zijn om de doelen uit de ‘toekomstvisie Someren 2030’ te kunnen bereiken is in het collegewerkprogramma het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45