Home

Algemeen

Autorisatie en opzet begroting

Autorisatie begroting 2022

Autorisatie
Met het vaststellen van de begroting 2022 autoriseert de gemeenteraad het college van B en W (voortaan college) voor het realiseren van de baten en lasten per programma. Daarnaast wordt het college geautoriseerd voor het investeringsbudget per programma, inclusief bijbehorende mutaties in reserves.

Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende programma. Over deze uitvoering legt het college verantwoording af aan de raad middels de zomernota, de bestuursrapportages en de jaarstukken.

De raad stelt de begroting als geheel vast.

Opzet begroting (leeswijzer):
Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 5 programma's:

01   Samen Someren
02   GreenLab 2030
03   Aantrekkelijk wonen
04   Hart van Someren
05   Bedrijfsvoering

Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat willen we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Hieronder worden de activiteiten voor 2021 opgenomen, inclusief de dekking (regulier of een IP).

Wanneer zijn we tevreden?

Hier staat wanneer we tevreden zijn met het resultaat.

Financiën

In deze begroting zijn de realisatiecijfers 2020 verwerkt. In de ramingen van het jaar 2021 zijn de cijfers van de Zomernota 2021 niet opgenomen.

Prestatie-indicatoren

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt een basisset van beleidsindicatoren in de begroting opgenomen, aan te vullen met eigen indicatoren. Hiermee wordt de raad beter in staat gesteld te sturen op de gewenste maatschappelijke effecten. Tevens wordt de vergelijkbaarheid met andere gemeenten mogelijk gemaakt. De opgenomen gegevens zijn ontleend aan landelijk beschikbare bronnen.  

Gemeente Someren werkt vooralsnog alleen met de voorgeschreven set indicatoren. Presentatie geschiedt in de begroting en in de jaarstukken. De indicatoren van het gemeentelijk domein worden tevens digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Het betreft een groeimodel.

Paragrafen

Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:

 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de begroting is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Hierin zijn ook de voorgeschreven kengetallen verwerkt zoals deze in het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording zijn opgenomen.

2. Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven.

3. Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente
verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken.

4. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de
verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke).

5. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de
bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.

6. Financiering

Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.

7. Grondbeleid

Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van
de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkelingen.

8. Taakstelling spoor 2

In deze paragraaf zijn de bezuinigingsvoorstellen van spoor 2 zoals vastgesteld met de kadernota 2021 opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45