Home

Financiën

Presentatie structureel begrotingssaldo

Doel van de presentatie van het structureel begrotingssaldo is de gemeentebegroting te
optimaliseren. De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat. Met deze handreiking beogen wij de kwaliteit van de besluitvorming door de raad te vergroten.

In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot, dat vervolgens wordt bepaald wat daarvan over het totaal van de programma's het resultaat is en dat daarna per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves worden begroot. Aldus wordt gewerkt met een saldo van baten en lasten (saldo exclusief toevoegingen / onttrekkingen aan reserves) en een resultaat (inclusief toevoegingen / onttrekkingen aan reserves).

Bedragen x 1.000

Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

1

Samen Someren

-4.472

22.304

-17.832

2

Greenlab 2030

-232

2.390

-2.158

3

Aantrekkelijk Wonen

-10.380

15.929

-5.548

4

Hart van Someren

-245

479

-234

5

Bedrijfsvoering

-1.405

2.883

-1.478

>

Algemene dekkingsmiddelen

-33.000

0

33.000

>

Overhead

-14

6.282

-6.267

>

Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting

0

45

-45

>

Bedrag onvoorzien

0

216

-216

Saldo van Baten en Lasten

-49.749

50.528

-779

>

Reserves programma 1. Samen Someren

-385

0

385

>

Reserves programma 2. Greenlab 2030

-247

0

247

>

Reserves programma 3. Aantrekkelijk Wonen

-498

390

108

>

Reserves programma 4. Hart van Someren

0

0

0

>

Reserves programma 5. Bedrijfsvoering

-271

7

264

Totaal mutaties reserves (*)

-1.401

397

1.004

Resultaat

-51.150

50.925

225

correctie structurele kapitaallasten (onderuitputting)

-57

Incidenteel resultaat nadelig

43

Structureel resultaat voordelig

268

Een positief saldo (*) van "Totaal mutaties reserves" wil zeggen dat extra budget vanuit het eigen vermogen (reserves) aan de exploitatie wordt toegevoegd.
Hiermee wordt in het jaar 2022 een negatief begrotingssaldo van € 779.000,- opgehoogd naar een structureel positief begrotingssaldo van € 268.000,-.

Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel "Verloop van de reserves en voorzieningen" in het onderdeel "Bijlagen".

Correctie structurele kapitaallasten

Conform de "Handreiking kapitaallasten nieuwe (her)investeringen" van de provincie wordt 50% van de kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen extracomptabel getoond bij bovenstaande presentatie van het structurele begrotingssaldo. Meerjarig ziet het extracomptabele bedrag er als volgt uit:

Toelichting

2022

2023

2024

2025

50% onderuitputting afschrijvingslasten IP 2022-2025

57.315

52.025

51.375

54.120

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45