Paragrafen

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Paragraaf: Bedrijfsvoering

Algemeen  

Ook in 2022 blijven wij een bijdrage leveren aan goed leven en werken in Someren. Samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen. Daar waar nodig trekken we op met de regio. De gemeente Someren gaat voor een zelfstandige gemeente die haar eigen koers bepaalt, met een organisatie die:

  • Modern en wendbaar is;
  • Projectmatig en opgavegericht werkt;
  • Midden in de maatschappij staat en denkt van buiten naar binnen;
  • Integraal denkt en zowel intern als extern de samenwerking opzoekt;
  • Met plezier in co-creatie werkt;
  • Met lef kijkt naar wat wel kan;
  • Maximaal digitaal communiceert en
  • Klaar is voor de toekomst.

In ons college-werkprogramma 2018 – 2022 hebben wij vertrouwen in de burger uitgesproken. Dat willen we ook in 2022 opnieuw blijven uitstralen. Het is ons voornemen ook in de komende periode in het beleid dat we ontwikkelen uit te gaan van de eigen kracht van burgers en ondernemers. Dat wil wat ons betreft zeggen dat we de kaders aangeven waarbinnen burgers en ondernemers in vrijheid kunnen ontwikkelen. Burgerparticipatie, onder andere bij de uitvoering van de Omgevingswet, is daarbij een belangrijk instrument geworden.

Organisatie

De organisatie zal in 2022 dan ook een flinke (eerste) impuls krijgen. Dit is nodig om te anticiperen op de ontwikkelingen binnen en groei van het aantal beleidsterreinen zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, de energiestrategie enz. De manier van werken onder de omgevingswet, en participatie in het algemeen, zijn arbeidsintensiever dan de oude werkwijze. Er zijn simpelweg meer mensen nodig voor hetzelfde resultaat. Om de ontwikkeling naar een moderne en wendbare organisatie te kunnen realiseren en om een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te zijn, gaan wij in 2022 ook kijken naar ons loongebouw en organisatiestructuur. Daarnaast is er een cultuurverandering nodig, waarin aandacht is voor het eigen maken van nieuwe vaardigheden.

Informatisering, automatisering en digitalisering

Op technisch gebied is in de afgelopen jaren gezorgd dat de losse onderdelen (zoals: basisregistraties, DigiD) en de backofficeapplicaties gekoppeld zijn met het centrale zaaksysteem. Zoals bekend is Someren aangesloten op het integrale overheidsportaal MijnOverheid waarop burgers toegang hebben tot al hun overheidszaken. De voortgang is dan voor onze klanten 24 uur per dag te volgen.

Dit maakt het ook mogelijk om zaken automatisch te starten vanuit E-formulieren, wat zowel de dienstverlening als de efficiency ten goede komt. De digitale verwerking van de informatie zorgt naast efficiency en effectiviteit óók voor mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en om makkelijker met partners en in ketens te kunnen communiceren.
Hiermee sluit gemeente Someren ook aan op de Visiebrief digitale overheid 2017 van de Rijksoverheid.

Vanuit het zaaksysteem vinden nu alle werkzaamheden plaats, zowel de dienstverlening als alle interne werkzaamheden. Het zaaksysteem is ge-update en in de cloud gezet waardoor is ingespeeld op de toekomst. Ook voor het management levert het systeem sturingsinformatie op (aantallen, doorlooptijden, kwaliteit) die weer gebruikt kunnen worden voor verbeteringen in de dienstverlening. Dit zaaksysteem is dus de basis voor de werkzaamheden binnen de ambtelijke organisatie.

In 2021 is het team I&A Asten-Someren ontvlochten. De I-taken zijn nu weer belegd bij de eigen gemeentelijke organisatie. Hiervoor is een nieuw team opgericht waarvan de doorontwikkeling in 2022 verder zal plaats vinden. A-taken zijn overgebracht naar de gemeenschappelijke regeling ICT NML.  De afronding hiervan zal in het 1e kwartaal van 2022 plaats vinden.

Gemeenten beheren heel veel informatie die adequaat, juist en actueel moet zijn en moet voldoen aan de privacywetgeving. Dit is noodzakelijk om haar eigen werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, de privacy te waarborgen, maar ook om bijvoorbeeld andere overheden, waterschappen etc. juiste gegevens te kunnen verstrekken. Diverse acties zijn uitgezet om de bescherming van persoonsgegevens en ook de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens te borgen. Dit zal in 2022 en verder continu worden gemonitord en gewaarborgd.

Regionale samenwerking

Hoewel Someren krachtig inzet op regionale samenwerking, zien wij deze samenwerking nog altijd als een instrument om de zelfstandigheid te bewaren. Dat is zowel in de Peel het uitgangspunt als in de MRE (Metropoolregio Eindhoven). Dit standpunt hebben we ook richting Provincie uitgestraald in het kader van “Veerkrachtig bestuur” in 2017. De 6 Peelgemeenten hebben daarbij dezelfde visie en deze ook kenbaar gemaakt bij de provincie.

Asten/Someren
De vormen van samenwerking met Asten (Udas, Openbare Orde en Veiligheid, leerplichtambtenaren en bezwaarschriftencommissie) zijn ondergebracht in dienstverlenings- en detacheringsovereenkomsten.  

De Peel
Met de 6 Peelgemeenten en Geldrop-Mierlo is de samenwerking voor de uitvoering van de Participatiewet ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer).

De 5 Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) werken samen op het gebied van de Wmo, jeugdhulp, bijzondere bijstand, minimabeleid & schulddienstverlening. Deze samenwerking is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten. De basis taken op genoemde gebieden worden uitgevoerd door de Peelgemeenten. Eventuele plustaken binnen genoemde gebieden kunnen ook door de Peelgemeenten worden uitgevoerd. Someren heeft bijvoorbeeld het werkgeverschap Jeugd bij de Peelgemeenten ondergebracht.

BSOB
Met ingang van 1 januari 2018 is de gemeente Someren aangesloten bij de BelastingSamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Deze gemeenschappelijke regeling voert voor 11 gemeenten in Oost-Brabant en het waterschap Aa en Maas de waardering van OZB-objecten en de heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen uit.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45