Home

Bijlagen

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringen. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. Alle investeringen zonder afschrijvingstermijn worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden grotendeels uit reserves gedekt.

De toelichtingen van de nieuwe investeringsposten zijn bij het betreffende programma opgenomen.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2022

2023

2024

2025

Programma 1. Samen Someren

22-0100

4.2

Aanvullend krediet nieuwbouw basisschool 't Rendal

40

156

Totaal programma

156

0

0

0

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2022

2023

2024

2025

Programma 2. Greenlab 2030

19-3101

3.1

Versterken vd samenwerking in de regio binnen Innovatiehuis De Peel en Brainport

85

19-3401

3.4

Realiseren van projecten uitvoerings- programma toerisme en recreatie

45

21-3400

3.4

Regiomarketing

35

19-5700

5.7

Vervangingsinvestering groen

25

288

308

341

493

22-0200

5.7

Biodiversiteit- gedragscode algemene maatregelen bonte berm

35

22-0201

5.7

Groenonderhoud - implementatie nieuwe pilots klimaatadaptie

25

22-0202

5.7

Onderhoud bomen advieskosten

20

22-0203

5.7

Incidenteel onderhoud monumentale bomen

35

35

35

12-40801

5.7

Vervangen speeltoestellen

10

45

70

40

30

22-0204

5.7

Inhaalslag onderhoud laanbomen

10

10

10

10

Totaal programma

603

423

426

553

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2022

2023

2024

2025

Programma 3. Aantrekkelijk wonen

18-0306

2.1

Rehabilitatie wegen

25

2.065

2.075

2.085

2.095

19-2100

2.1

Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022

20

19-2101

2.1

Bereikbaarheidsagenda

25

43

43

43

43

21-1100

1.1

Aanleg bluswatervoorzieningen

25

PM

22-0300

2.1

Maatregelen verkeersonderzoek Someren-Eind

25

50

22-0301

2.1

Diverse kleine maatregelen fietsvoorzieningen te verbeteren

25

51

22-0302

2.1

Aanbrengen fietsstroken Boerenkamplaan - Sluisstraat

25

159

22-0303

7.4

Warmte- en energietransitie

100

22-0304

7.4

Begeleidingskosten gebiedsgerichte aanpak Klein Strabrecht

65

22-0305

8.3

Uitwerking woonvisie

50

Totaal programma

2.603

2.118

2.128

2.138

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2022

2023

2024

2025

Programma 4. Hart van Someren

22-0400

8.1

Uitvoering Centrumvisie

50

Totaal programma

50

0

0

0

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2022

2023

2024

2025

Programma 5. Bedrijfsvoering

19-0407

0.4

Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact

25

21-0403

0.4

Realiseren nieuwe gemeentewerf

PM

22-0500

0.1

Aanschaf ipads griffier, raads- en burger- commissieleden

14

22-0501

0.4

Generieke informatievoorzieningen

45

22-0502

0.4

Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek 2022

15

22-0503

0.4

Werkbudget voor inzet extra personeel

200

22-0504

0.4

Bestuurskrachtonderzoek

50

Totaal programma

349

0

0

0

Totaal IP 2022-2025

3.761

2.541

2.554

2.691

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45