Home

Bijlagen

Voorzieningen

Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit vastgestelde meerjaren-onderhoudsprogramma's van kapitaalgoederen. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .

2022

2023

2024

2025

2025

1

Voorziening wethouders

1.462

1.512

1.563

1.614

1.664

De voorziening wethouders dient om de pensioenverplichtingen van voormalige wethouders te dekken.

2

Voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders

122

63

0

0

0

De voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders dient om de kosten voor wachtgeldregelingen en reïntegratie van voormalige wethouders te dekken.

3

Voorziening onderhoud wegen

806

683

683

683

683

De voorziening onderhoud wegen wordt aangewend om de planmatige kosten van onderhoud wegen te dekken.

4

Voorziening openbare verlichting

70

116

161

197

232

De voorziening openbare verlichting is gevormd voor de vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting.

5

Voorziening GRP

1.750

1.750

1.750

1.750

1.717

In het GRP 2017-2042 is per jaar inzichtelijk gemaakt wat de reguliere kosten zijn en welke projecten uitgevoerd worden (inclusief verwachte kosten). De rioolheffing is 100% kostendekkend en de voorziening kan worden ingezet om deze rioolheffing te egaliseren (in de begroting zijn uitsluitend lagere inkomsten dan lasten of gelijke inkomsten en lasten toegestaan). Verder wordt het verschil tussen jaarrekening en begroting verrekend met deze voorziening.

6

Voorziening onderhoud gebouwen

1.419

1.392

1.388

1.444

537

De voorziening onderhoud gebouwen dient om de kosten van onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen te dekken.

Totaal voorzieningen

5.629

5.516

5.545

5.688

4.833

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45