Home

Bijlagen

2021

2022

2023

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjaren-raming in begroting 2022

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

6.800

200

733

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

2.500

-833

2.988

3

Mutatie voorzieningen

-12

-113

30

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in

-1.802

-2.262

-431

exploitatie)

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van

financiële vaste activa en (im)materiële vaste

activa, alsmede de afwaardering van financiële

vaste activa

Berekend EMU-saldo

6.090

3.182

-1.794

Toelichting

1

Bij een negatief exploitatiesaldo (tekort) wordt het bedrag negatief

2

Bij een positief bedrag is er sprake van een toename van de materiele vast activa

De investeringen zijn hoger dan de afschrijvingen

3

Een positief bedrag betekent een toename van de voorzieningen

4

Een negatief bedrag geeft aan dat de voorraad is afgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45