Home

Algemeen

Financiële begroting

Exploitatie

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het exploitatiesaldo in de jaren 2020-2025;
2020 toont de werkelijke resultaten, 2021 de begrote resultaten na wijziging, en 2022 tot en met 2025 de begrote resultaten:

Bedragen x € 1.000

Jaar

exploitatie saldo

incidentele mutaties

T.l.v. structurele taken

batig

nadelig

batig

nadelig

batig

nadelig

2020

1449

0

1417

32

2021

528

114

642

2022

225

43

268

2023

39

52

91

2024

456

51

507

2025

455

54

509

Structureel Meerjarenperspectief Samenvatting

Voor het incidentele resultaat 2022 wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiën onder 'Incidentele baten en lasten per taakveld'. Binnen de programma's worden per taakveld de meest verklarende verschillen tussen de begroting 2021 en 2022 genoemd.

Onderstaand wordt in hoofdlijnen de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo aangegeven.

+ = voordelen op de exploitatie, - = nadelen op de exploitatie

2022

2023

2024

2025

Amendementen:

Besparing exploitatiekosten zwembad (hogere entreegelden)

15

15

15

15

Kadernota incl amendementen (negatief)

-1.158

-737

-336

-126

Belangrijkste mutaties na vaststelling kadernota 2022

Algemene uitkering (meicirculaire 2021)

765

464

237

131

Stelpost extra rijksbijdrage jeugdzorgmiddelen (2023-2025 75%)

958

595

546

488

Specifieke uitkering stimulering sport (ter compensatie van btw-inkomsten)

100

100

0

0

Stelpost lonen en salarissen 1% ivm afloop huidige CAO

-92

-92

-92

-92

Niet behaalde taakstelling sociaal domein deel 2

-42

-42

-39

-36

Correctie afschrijvingstermijn investeringen wegen 2022-2025

0

-93

-134

-136

Kapitaallasten investeringen wegen inclusief Rehabilitatie wegenplan

48

-89

-89

-172

Kapitaallasten doorgeschoven investering milieustraat

70

0

0

0

Kapitaallasten doorgeschoven investering Varendonck + 't Rendal

0

208

0

0

Kapitaallasten investeringen groenbeheerplan en GRP

0

0

0

-45

OZB-correctie 5% ophoging 2022-2024

-217

-435

-653

-653

OZB indexering 1,3%

59

59

59

59

Opschorten 2,5% bezuiniging welzijn spoor 2 van 2022 naar 2025

-20

-20

-20

0

Uitwerking woonvisie

-50

0

0

0

Werkbudget inzet extra personeel voor behoud kwaliteit dienstverlening

-200

0

0

0

Overige kleine aanpassingen per saldo

47

-9

14

73

Totaal mutaties na kadernota

1.426

646

-171

-383

Begroting 2022 (positief) 2023 - 2025 (negatief)

268

-91

-507

-509

Toelichting belangrijkste mutaties na vaststelling kadernota 2022

Algemene uitkering

De mutaties zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021. Taakstellingen in de meicirculaire zijn bij de desbetreffende taakvelden verwerkt.

Stelpost extra rijksbijdrage jeugdzorgmiddelen

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg. Het bedrag voor 2022 is reeds toegekend. Voor de jaren 2023-2025 is 75% van de verwachte rijksuitkering opgenomen. De bedragen zijn als een stelpost opgenomen, daar een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. In het jaar 2022 is tevens de stelpost voor de jeugd van € 200.000,- opgenomen conform de afspraak tussen het ministerie en de provincie. Vanaf 2023 komt deze post te vervallen.

Specifieke uitkering stimulering sport
Vanwege de verruiming van de sportvrijstelling worden gemeenten gecompenseerd voor het btw nadeel. De regeling specifieke uitkering stimulering sport vervalt per 1-1-2024.

Stelpost lonen en salarissen

Conform de kadernota 2022 zijn de lonen en salarissen vanaf 2022 met 0,5% verhoogd. De huidige CAO loopt echter tot 1-1-2021. Gezien de ontwikkelingen in de onderhandelingen is een stelpost opgenomen van 1%, waardoor we in totaliteit een stijging van 1,5% verwerkt hebben.
De vakbond heeft bij de lopende CAO-onderhandelingen een bod neergelegd van 3,5%.

Niet behaalde taakstelling sociaal domein deel 2

Conform het amendement kadernota 2021 was er meerjarig een taakstelling van € 100.000,- opgenomen. Conform het raadsbesluit d.d. 24 juni 2021 wordt van deze taakstelling in 2022
€ 58.000,- gerealiseerd. In 2025 wordt in totaal € 64.000,- van de taakstelling sociaal domein deel 2 behaald.
Daarnaast wordt in 2026 ook nog een deel van de taakstelling gerealiseerd. Het betreft de subsidie aan jongerencentra. Deze wordt in een periode van 3 jaar (2024 t/m 2026) volledig afgebouwd.

Correctie afschrijvingstermijn investeringen wegen

In 2021 is de afschrijvingstermijn voor wegen ten onrechte aangepast van 25 jaar naar 50 jaar en dat is in deze begroting gecorrigeerd. In het Kostendekkingsplan Wegen 2023 worden alle parameters van het wegbeheer en op elkaar afgestemd en de consequenties voor de Begroting 2023 en verder in beeld gebracht. Dit plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kapitaallasten investeringen en doorgeschoven investeringen

Als investeringen een jaar opschuiven, schuiven de bijbehorende kapitaallasten ook een jaar op wat een voordeel geeft. Nieuwe investeringen, zoals in de jaarschijf 2025, brengen ook nieuwe kapitaallasten mee. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 is geen rekening gehouden met de jaarschijf 2025 van de post rehabilitatie wegen, het groenbeheerplan en het GRP.

OZB-correctie 5% ophoging 2022-2024
Conform de kadernota 2021, scenario 6 spoor 2 is voor de periode 2021-2024 een verhoging van de OZB opbrengst doorgevoerd in 4 stappen van 5% per jaar tot 20% in 2024. In lijn met het coalitieprogramma, gelijkblijvende lasten voor de burger, stelt het college voor om deze verhoging voor de jaren 2022-2024 terug te draaien.  

OZB indexering 1,3%
Ten aanzien van de tarieven OZB wordt conform bestaand beleid uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Voor 2022 betekent dit een correctie (op basis van het inflatiepercentage van 2020) met 1,3% volgens opgave van het CBS.

Opschorten 2,5% bezuiniging welzijn spoor 2 basis van 2022 naar 2025
Conform de kadernota 2021, scenario 4 spoor 2 basis is voor de periode 2021-2024 een verlaging van de subsidie aan de welzijnsorganisatie Onis/LEV doorgevoerd in 4 stappen van 2,5% per jaar tot 10% in 2024. Het college stelt voor om de bezuiniging van 2022 op te schorten naar 2025. Hiermee wordt tijdelijk ruimte gecreëerd om aan de toenemende vraag om ondersteuning, onder andere als gevolg van corona, tegemoet te kunnen komen.

Uitwerking woonvisie
We hebben een grote ambitie op het gebied van Wonen. Om de uitvoering van de diverse woningbouwprojecten te begeleiden is extra menskracht nodig.

Werkbudget inzet extra personeel voor behoud kwaliteit dienstverlening
Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de krappe arbeidsmarkt te kunnen behouden en in de opmaat naar een organisatieontwikkeling is direct een incidentele financiële impuls nodig. Dit voor de inzet van extra personeel.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45