Home

Bijlagen

In deze informatieve bijlage is een overzicht opgenomen van alle investeringsprojecten waarvan voorzien is (peildatum september 2021) dat deze in 2022 of later afgerond worden. De doorbelasting van de directe uren tot en met augustus 2021 heeft nog niet plaatsgevonden.
De besluitvorming over deze projecten heeft al voor de vaststelling van de begroting 2022 plaatsgevonden. Bij de afronding van de jaarstukken 2021 zal definitief bepaald worden wat het benodigde restant budget is voor de afronding van het project.

Planning

Planning

Saldo

Nummer

Naam

origineel

aangepast

01-09-2021

004

Ondersteuning organisatie

71004018

IPS KCC inhaalslag

dec-20

dec-22

       19.089

71004019

IPS Doorontwikkeling zaaksysteem

dec-20

dec-22

       71.092

71004020

IPS Vervanging software uitvoering wettelijke archief taak

dec-20

dec-22

       15.000

71004023

IPS Vervanging meubilair

dec-20

dec-22

      109.203

71004024

IPS Vervanging vloerbedekking

dec-20

dec-22

       56.000

73004009

IPI RES Personeelsbeleid; trainees / projectleider

dec-22

dec-22

      394.073

73004014

IPI RES Functionaris gegevensbescherming

dec-20

dec-22

       38.458

73004015

IPI RES Vergadermodule bestuurlijke besluitvorming

dec-20

dec-22

       13.000

73004016

IPI RES Implementeren plan garantiebanen

dec-22

dec-22

         4.000

73004018

IPI RES Dooront. dienstverlening digitalisering en persoonlijk contact

dec-22

dec-22

       19.089

73004019

IPI RES Ontvlechtingskosten I&A

dec-20

dec-22

      145.418

73004021

IPI RES Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok

dec-21

dec-22

       48.000

73004022

IPI RES Implementatie nieuwe/gewijzigde wetgeving DMS/Archiefwet

dec-21

dec-22

       15.000

061

OZB woningen

73061000

Waardering woningen o.b.v. gebruiksoppervlak

dec-21

dec-22

          20.765

110

Crisisbeheersing en brandweer

71110001

IPS Vervangen openbare bluswatervoorzieningen

dec-20

dec-22

       70.000

120

Openbare orde en veiligheid

71120000

IPS Aanschaf hekwerk en herstellen hagen hondenuitlaatplaatsen

dec-20

dec-22

       79.643

210

Verkeer en wegen

71210038

IPS Project rolstoeltoegankelijk centrum

dec-20

dec-22

       24.153

71210044

IPS Revitalisering van het bedrijventerrein Sluis XI

mei-22

dec-22

   2.119.671

71210045

IPS Aanpak Boerenkamplaan

dec-20

dec-22

   1.058.979

71210046

IPS Duurzaam veilige schoolomgeving

dec-20

dec-22

       21.616

71210047

IPS Rehabilitatie Nieuwendijk

dec-20

dec-22

      185.295

71210049

IPS Herinrichting Kanaalstraat

apr-21

dec-22

      209.312

71210050

IPS Herinrichting Steemertseweg

jul-21

dec-22

      182.317

71210052

IPS Bermen verlagen buitengebied

aug-21

dec-22

       23.708

71210053

IPS Aanpak wegen buitengebied

dec-20

dec-22

       15.973

71210057

IPS Heesvenstraat

aug-20

dec-22

       71.144

71210059

IPS Bereikbaarheidsagenda

aug-21

dec-22

       42.876

71210061

IPS Rehabilitatie Melchertstraat en Deken Brandstraat

dec-22

dec-22

      -58.306

71210064

IPS Rehabilitatie deel Lieropsedijk

dec-20

dec-22

      337.996

71210066

IPS Rehabilitatie Pasakker even en De Weerden

dec-21

dec-22

       63.804

71210067

IPS Rehabilitatie Bosselerstraat en Munnekenplein

feb-22

dec-22

       15.229

71210068

IPS Rehabilitatie Kloosterweg, Bergstraat en Beelstraat

dec-22

dec-22

       84.702

71210069

IPS Rehabilitatie Hugterweg

dec-20

dec-22

      105.791

71210071

IPS Rehabilitatie Herselseweg

dec-22

dec-22

      138.000

71210072

IPS Rehabilitatie Speelheuvelstraat, Speelheuvelplein

dec-22

dec-22

      134.101

71210073

IPS Rehabilitatie wegen 2021

dec-21

dec-22

   1.220.000

71210074

IPS Sanering en vervangen halfverhadering Starvenweg

nov-21

dec-22

      104.053

71210075

IPS Rehabilitatie Hoornmanstraat en deel Molsterstraat

dec-21

dec-22

      184.515

71210076

IPS Rehabilitatie Molsterstraat, Molenstraat en Molenhof

dec-21

dec-22

      183.000

71210077

IPS Rehabilitatie Geldestraat; alle verharding

dec-21

dec-22

      140.328

71210079

IPS Rehabilitatie Witvrouwenbergweg

dec-21

dec-22

       13.000

71210080

IPS Rehabilitatie Sluisstraat

dec-21

dec-22

         9.000

71210081

IPS SWO Someren; verharding

dec-21

dec-22

      537.000

73210008

IPI RES Kleine aanpassingen openbare gebieden

dec-20

dec-22

       23.006

73210010

IPI RES Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden

dec-20

dec-22

       41.593

73210013

IPI RES Onderzoek verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg

dec-20

dec-25

       24.300

73210014

IPI RES Onderzoek verbeteringsmogelijkheden beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat binnen de bebouwde kom

dec-20

dec-22

       12.614

310

Economische ontwikkeling

73310002

IPI EXPL Aanleg glasvezel buitengebied

jun-21

dec-22

         2.417

73310004

IPI RES Versterken van de samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport

dec-20

dec-22

      125.521

73310005

IPI RES Implementatie nieuwe centrumvisie

dec-22

dec-22

       50.000

73310006

IPI RES Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen

dec-21

dec-22

       50.000

340

Economische promotie

73340002

IPI RES Recreatieve investeringen Heihorsten

dec-20

dec-22

       58.233

73340003

IPI RES Realiseren uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

mei-20

dec-22

       86.180

73340005

IPI RES Regiomarketing

okt-21

dec-22

       35.000

73340006

IPI RES Huisvesting arbeidsmigranten

dec-21

dec-22

       78.005

420

Onderwijshuisvesting

71420043

IPS Nieuwbouw Basisschool 't Rendal

dec-21

dec-22

   2.324.424

71420044

IPS Aanpassing en uitbreiding Varendonck College Someren

jul-22

jul-22

   5.903.000

430

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

73430001

IPI RES PV panelen 't Drempeltje

sep-21

dec-22

          12.420

510

Sportbeleid en activering

73510001

IPI RES Project LEEF schooljaar (2021/2022 en 2022/2023)

dec-20

sep-23

       92.000

520

Sportaccommodaties

73520005

IPI RES PV panelen gymzalen

jul-21

dec-22

       23.250

71520046

IPS Renovatie kunstgras toplaag voetbalveld SV Someren

sep-21

dec-22

       42.091

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

73530000

IPI RES PV panelen de Comeet

jul-21

dec-22

           9.240

560

Media

71560001

IPS PV panelen bibliotheek

sep-21

dec-22

          25.410

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

71570000

IPS Ontsnipperingsmaatregelen natuurontw. 2006

mrt-20

dec-22

       14.244

71570001

IPS Loovevijvers (incl. herinrichting parkzone)

sep-20

dec-22

       54.655

71570002

IPS Vervanging speeltoestellen 2017+2018

dec-20

dec-22

       26.453

71570005

IPS Verb. waterhuishouding langs zandwegen

dec-20

dec-22

       60.388

71570006

IPS Vervanging openbaar groen kostendekkingsplan 2017

dec-20

dec-22

      356.892

71570007

IPS Aank. gronden naast kleine Aa tbv EVZ

dec-25

dec-25

      227.275

71570012

IPS Vervanging speeltoestellen 2019-2022

dec-20

dec-22

       52.048

73570001

IPI RES Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G

dec-25

dec-25

       44.908

73570003

IPI RES Subs. stimuleringskader gr/bl diensten

dec-23

dec-23

       96.841

610

Samenkracht en burgerparticipatie

71610026

IPS Nieuwbouw kinderopvang basisschool Rendal

dec-21

dec-22

      910.000

71610027

IPS PV panelen de Bunt

sep-21

dec-22

       65.938

73610002

IPI RES Uitvoering Plan van aanpak Weerbaarheid

dec-21

dec-24

      151.556

73610003

IPI RES Visie op communicatie en burgerparticipatie verder uitwerken

dec-22

dec-22

       76.130

73610005

IPI RES PV panelen de Wijers

jul-21

dec-22

       10.389

73610006

IPI RES PV panelen de Vurherd

sep-21

dec-22

       18.299

73610007

IPI RES Inclusief Beleid

dec-21

dec-22

       15.000

671

Maatwerkdienstverlening 18+

73671000

IPI RES Werkplan Sociaal Domein

dec-20

dec-25

       41.547

672

Maatwerkdienstverlening 18-

73672000

IPI RES Extra ondersteuning transformatieplan jeugd

dec-20

feb-22

       66.153

73672001

IPI RES Versterken toegang jeugd

dec-20

dec-22

       54.619

681

Geëscaleerde zorg18+

73681000

IPI RES Aanpak dak- en thuisloosheid

dec-21

dec-22

       32.000

730

Afval

71730003

IPS Uitbreiding en herinrichting milieustraat

dec-20

dec-22

   1.610.992

740

Milieubeheer

73740000

IPI SUB Voorb.+beg.+toezicht geluidscherm A67

dec-20

dec-24

        -8.243

73740001

IPI SUB Realisatie geluidscherm A67

dec-20

dec-24

             -   

73740003

IPI RES Sanering woningen tegen geluidshinder

dec-20

dec-23

       91.575

73740007

IPI RES Bouw C2C woning Groote Hoeven

mrt-20

jan-22

    -464.203

73740008

IPI RES Deltaplan RA stresstest risicodial.

dec-21

dec-22

       12.875

73740010

IPI SUB Onweerstaanbaar Someren

dec-21

dec-22

      -30.594

73740011

IPI RES Beleidsnota Duurzaamheid

dec-21

dec-22

       51.629

73740012

IPI RES Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energietransitie

dec-21

dec-24

      176.159

810

Ruimtelijke ordening

73810001

IPI RES Structuurvisie en MER gehele grondgebied

dec-20

dec-24

         5.808

73810002

IPI RES Aanpak buitengebied

dec-22

dec-24

   1.337.593

73810005

IPI RES Invoeren nieuwe Omgevingswet

dec-20

dec-29

   1.080.338

73810006

IPI RES Sloopsubsidie buitengebied

dec-20

dec-22

       16.743

73810007

IPI RES Bestemmingsplan bedrijventerrein

dec-22

dec-22

       59.154

73810010

IPI RES Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied

dec-21

dec-22

       50.000

Totaal

23.668.952

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45