Home

Bijlagen

Algemene reserves

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

begin

begin

begin

begin

ultimo

2022

2023

2024

2025

2025

1

Algemene reserve vrij aanwendbaar

5.920

5.811

5.755

5.299

4.844

De reserve heeft de functie van bestedingsreserve. Vigerend beleid is dat rekeningresultaten worden toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve vrij aanwendbaar. De algemene reserve vrij aanwendbaar wordt voornamelijk ingezet voor het dekken van incidentele uitgaven van investeringsprogramma’s. In 2022 wordt € 384.000 onttrokken. De exploitatiesaldi 2022 t/m 2025 zijn met de reserve verrekend ervan uitgaande dat de meerjarenbegroting vastgesteld wordt.

2

Vastgelegde algemene reserve

24.129

24.129

24.129

24.129

24.129

De vastgelegde algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en vervult als zodanig een bufferfunctie. Deze reserve fungeert tevens, als onderdeel van het eigen vermogen, als intern financieringsmiddel. Daarnaast maakt de vastgelegde algemene reserve onderdeel uit van het eigen vermogen van de gemeente. Dit vermogen wordt deels ingezet voor de financiering voor de aan de BNG verstrekte achterstallige lening met een waarde van € 14,9 mln. Jaarlijks wordt hierdoor een bedrag van € 0,5 mln. aan rente-inkomsten gegenereerd. Zolang geen compenserende maatregelen worden getroffen voor deze rente-inkomsten is sprake van een geblokkeerd deel van deze reserve.

Totaal algemene reserves

30.049

29.940

29.884

29.428

28.973

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45