Home

Bijlagen

Bestemmingsreserves

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

begin

begin

begin

begin

ultimo

2022

2023

2024

2025

2025

1

Reserve grondbedrijf

8.238

8.183

8.092

8.639

8.930

De reserve grondbedrijf dient als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voorhanden is en als buffer voor onvoorzienbare of algemene risico's (conjuncturele of marktrisico's). In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse (zie paragraaf weerstandsvermogen).

2

Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

53

24

31

37

9

De reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen is bedoeld voor de bindingsactiviteiten en het bijzonder belonen van het personeel. Conform bestaand beleid vindt jaarlijks een storting in de reserve plaats. Eénmaal per drie jaar vindt een meerdaags personeelsreisje plaats.

3

Reserve monumenten

189

189

189

189

189

Deze reserve fungeert als egalisatiereserve voor de aankopen en het onderhoud van monumenten.

4

Reserve bossen

140

131

122

132

137

De reserve bossen is bedoeld om de kosten van het beheerplan en de komende verwachte tekorten van de bossen te dekken. Daarnaast fungeert deze reserve als egalisatiereserve. Het jaarlijks exploitatieresultaat wordt verrekend met de reserve.

5

Reserve groenbeheer

333

228

183

138

108

Het nog beschikbare bedrag in deze reserve zal worden ingezet voor burgerparticipaties, laanstructuren en verbeteren van klimaatadaptie middels groen. In 2022 wordt € 105.000 onttrokken uit deze reserve voor algemene maatregelen bonte berm, implementatie nieuwe pilots klimaatadaptatie en incidenteel onderhoud bomen.

6

Reserve sociaal domein

72

0

0

0

0

De reserve sociaal domein wordt aangewend in het kader van ontwikkelingen voor het sociaal domein. In 2022 wordt € 72.000 onttrokken uit deze reserve om de kosten plustaken jeugd en gedragswetenschapper te dekken.

7

Reserve heractivering

2.365

2.125

1.888

1.685

1.505

De reserve heractivering is ter dekking van kapitaallasten opgenomen. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost (onder de materiële vaste activa met economisch nut). Hierdoor wordt inzicht verstrekt op investeringen welke feitelijk direct ten laste van een reserve zijn geboekt.

8

Egalisatiereserve BCF

56

37

19

0

0

De egalisatiereserve BCF is bedoeld om eventuele gevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds op te vangen.

9

Reserve artikel 22

31

31

31

31

31

De reserve artikel 22 is o.a. ontstaan als gevolg van de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (Floreffestraat) en de stortingen van BLS middelen (Rijksmiddelen voor woningbouw). Deze reserve is bedoeld voor bestedingen volkshuisvesting.

10

Reserve buitengebied in ontwikkeling

386

495

542

640

710

De reserve buitengebied in ontwikkeling is bedoeld om op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning te bieden aan reconstructie ontwikkelingen. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 10,-- per m² uit te geven grond. Conform bepalingen in het BBV mogen er geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Om deze reden vindt de storting vanuit de reserve grondbedrijf plaats.

11

Reserve aanpak buitengebied

450

450

450

450

450

Deze reserve is gevormd om de lasten met betrekking tot de aanpak van het buitengebied te dekken.

12

Reserve kapitaallasten

6.235

5.982

5.652

5.333

5.014

Uit de reserve kapitaallasten worden de afschrijvingslasten betaald die incidenteel afgedekt zijn. Tegenover de reserve staan diverse compenserende (debet)balansposten (onder de materiële vaste activa) die uit deze reserve worden gedekt.

13

Reserve kredietoverheveling

0

0

0

0

0

De reserve kredietoverheveling wordt gebruikt om kredieten over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar.

Totaal bestemmingsreserves

18.548

17.875

17.199

17.274

17.083

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45