Home

Financiën

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In het volgende overzicht zijn de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) deze voorschrijft, opgenomen.

Omschrijving

Begroting

Meerjaren

2022

2023

2024

2025

Toevoeging resultaat grondbedrijf aan reserve grondbedrijf

166

0

688

406

Toevoeging aan reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

7

7

7

7

Toevoeging aan reserve bossen

0

0

9

5

Toevoeging reserve Buitengebied in Ontwikkeling (BIO)

175

47

98

70

Subtotaal structurele toevoegingen

348

54

802

488

Onttrekking aan reserve grondbedrijf

-220

-91

-142

-112

Onttrekking aan reserve bindingsactiviteiten

-35

0

0

-35

Onttrekking aan reserve bossen

-10

-8

0

0

Onttrekking aan reserve groenbeheer

-45

-45

-45

-10

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve heractivering

-240

-237

-203

-180

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve kapitaallasten

-252

-330

-319

-319

Onttrekking egalisatiereserve BCF

-19

-19

-19

0

Subtotaal structurele onttrekkingen

-821

-730

-728

-656

Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

-473

-676

74

-168

Reserve grondbedrijf
De begrote resultaten grondexploitaties bedrijven die gereed zijn in de jaren 2022 tot en met 2025 worden toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.
Structureel wordt de verschuldigde vennootschapsbelasting onttrokken aan de reserve grondbedrijf en de jaarlijkse storting in de Reserve buitengebied in ontwikkeling (BIO).

Reserve bindingsactiviteiten
Voor een goede binding van het personeel wordt elke drie jaar een meerdaags personeelsreisje georganiseerd. Hiervoor wordt jaarlijks € 6.500,- gestort in de reserve bindingsactiviteiten. In het jaar dat de personeelsreis plaatsvindt wordt er, rekeninghoudende met de Werkkostenregeling (WKR), een onttrekking geraamd van € 35.000,-.

Reserve bossen
De reserve bossen is bedoeld om de kosten van het beheerplan en de verwachte tekorten van de bossen te dekken. Om grote schommelingen in de exploitatie te voorkomen worden de jaarlijkse resultaten gestort cq onttrokken aan de Reserve bossen, waardoor deze reserve fungeert als een egalisatiereserve.

Reserve buitengebied in ontwikkeling (BIO)
De reserve BIO biedt op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning aan reconstructie ontwikkelingen. De storting in deze reserve komt tot stand via een dotatie van € 10,- per m2 uit te geven grond. De storting vindt plaats vanuit de reserve grondbedrijf.

Reserve groenbeheer
De onttrekking uit de reserve groenbeheer heeft betrekking op een tweetal projecten:

1) Extra onderhoud monumentale bomen

De gemeenteraad stelt middelen ter beschikking voor boomonderhoud, om te voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat risico’s op schade aan eigendommen van anderen worden verminderd. Bijvoorbeeld langs de Nieuwendijk, Laan ten Boomen en op het Wilhelminaplein staan grote monumentale bomen die eenmalig extra vitaliteits-onderhoud nodig hebben. Dit is nodig om deze oudere bomen zo lang mogelijk vitaal en gezond te houden. De bestaande reguliere budgetten bieden hiervoor geen ruimte. De geraamde kosten ad € 35.000,- voor de jaren 2022 - 2024 worden onttrokken aan de Reserve groenbeheer.

2) Onderhoud laanbomen

De gemeenteraad stelt middelen ter beschikking voor boomonderhoud, om te voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat risico’s op schade aan eigendommen van anderen worden verminderd. Met de extra middelen uit de groenreserve geven we enkele lanen eenmalig extra onderhoud wat de vitaliteit en levensverwachting een impuls geeft. Daardoor houdt Someren haar kenmerkende groenstructuren langer in stand. Deze snoeiwerkzaamheden zijn seizoensgebonden en worden over een periode van 4 jaar uitgestreken. De kosten ad € 10.000,- per jaar, verbonden aan de vitaliteitsslag, brengen we geheel ten laste van de Reserve groenbeheer.

Egalisatiereserve BCF
De egalisatiereserve is bedoeld om eventuele gevolgen van de invoering van het btw-compensatiefonds op te vangen en loopt ultimo 2024 af.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45