Home

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor het overgrote deel bestaan deze uit de uitkeringen uit het gemeentefonds en de ozb. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen, evenals de specifieke uitkeringen, worden verantwoord onder de baten van de desbetreffende programma’s (waar ze als dekking van de geraamde lasten dienen).

Hieronder staat het overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen. De getoonde bedragen zijn baten.

Bedragen x 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

A.

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

>

OZB eigenaren

3.744

4.000

4.057

>

OZB gebruikers

611

569

571

>

Toeristenbelasting

184

245

245

B.

Algemene uitkering

26.597

26.424

27.229

C.

Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten

7

39

39

D.

Saldo van de financieringsfunctie

266

810

763

E.

Hondenbelasting

102

96

96

Totaal

31.553

32.183

33.000

Dit betekent dat er voor 2022 aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar is €

33.000

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is gedefinieerd als het saldo van de rentelasten en de rentebaten. Een positief bedrag wil zeggen dat er meer rentebaten dan rentelasten zijn.

Post onvoorzien

Er is, conform wettelijke voorschriften, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2022 en bedraagt € 216.000,-.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45