Paragrafen

Paragraaf: Verbonden partijen

Paragraaf: Verbonden partijen

Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waarin een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.
Vanwege deze belangen en daarmee gepaard gaande risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. In deze paragraaf worden deze nader toegelicht. De verbonden partijen worden hierbij opgesplitst in:

1. gemeenschappelijke regelingen
2. stichtingen / verenigingen en
3. coöperaties / vennootschappen

In onderstaand financieel overzicht wordt de bijdrage per verbonden partij getoond verdeeld per jaarschijf.

Financieel overzicht

Bedragen x 1.000

Jaar-

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

rekening

2021 na

2022

2023

2024

2025

2020

wijziging

Gemeenschappelijke regelingen

Peelgemeenten (1)

1.755

2.044

2.149

2.079

2.079

2.079

Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer)

677

694

1.059

1.040

999

971

Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost

1.042

1.066

1.087

1.087

1.087

1.084

Belastingsamenwerking Oost - Brabant

360

367

381

311

311

311

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

588

607

610

610

610

610

Metropoolregio Eindhoven

269

273

274

274

274

274

GGD Brabant Zuidoost (2)

358

720

718

718

718

718

ICT-NML

0

425

716

715

715

715

Blink

1.537

1.785

1.607

1.639

1.672

1.705

Totaal

6.586

7.981

8.601

8.473

8.465

8.467

Stichtingen en verenigingen

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen

156

107

108

109

109

109

Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis

5

5

5

5

5

5

Brabant Zuidoost

Totaal

161

112

113

114

114

114

Vennootschappen en coöperaties

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

116

30

21

22

40

36

NV Bank Nederlandse Gemeenten

-7

-39

-39

-39

-39

-39

Brabant Water NV (3)

-

-

-

-

-

-

Totaal

109

-9

-18

-17

1

-3

(1) Peelgemeenten: Vanaf 2020 is het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches bij Peelgemeenten ondergebracht.

(2) GGD Brabant Zuidoost: Vanaf 2021 is de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij de GGD ondergebracht.

Deze pagina is gebouwd op 11/01/2021 11:59:29 met de export van 11/01/2021 11:40:45